Skip to content

SIP Trunk Asterisk

За осигуряване на услуга към телефонна централа при клиента чрез Trunk връзка използвайте следните настройки:

Поддръжка на SRV

Редактирайте главната секция на sip.conf:

[general]
srvlookup=yes

sip.conf: Дефиниране на peer

Използва се за:

 • Регистриране към netfinity за приемане на входящи обаждания
 • Маршрутизиране приемането на входящи разговори
 • Автентикирано изпращане на изходящи обаждания
[netfinity1]
type=friend
host=netfinity.bg
port=5060
context=incoming_test1
callbackextension=incoming_handler
defaultuser=your_user_name1
remotesecret=your_secret1
insecure=port,invite

Оцветената линия създава автоматично изходяща регистрация към нашата система (по-нататък реферирано като Вариант 1). В противен случай е необходимо да включите и следния код (по-нататък реферирано като Вариант 2):

[general]
register => your_user_name_2:your_secret2@netfinity.bg

extensions.conf: Маршрутизиране на обажданията

Входящи правила

В зависимост от избрания от вас вариант на регистрация, входящите обаждания се маршрутизират по единт от следните начини:

Вариант 1

Всички входящи обаждания се насочват към разширението incoming_handler, като Б-номерът се извлича от SIP header To:

[incoming_test1]
exten => incoming_handler,1,NoOp(Incoming call)
  same => n,SET(DNID=${SIP_HEADER(To)})
  same => n,SET(DNID=${CUT(DNID,:,2)})
  same => n,SET(DNID=${CUT(DNID,@,1)})
  same => n,Goto(${DNID},1)

exten => your_did1,1,...

Вариант 2

Всички входящи обаждания се насочват към разширение с име съвпадащо с търсения Б-номер

[incoming_test1]
exten => your_did2,1,...

Важно

Необходимо е да ни съобщите кой вариант за приемане на входящи обаждания сте избрали, за да направим съответните конфигурации от наша страна

Изходящи правила

А-номерът се избира чрез функция Set(CALLERID(num)=)

[outgoing_test1]
exten => _X.,1,NoOp(Outgoing call)
  same => n,Set(CALLERID(num)=02437...)
  same => n,Dial(SIP/netfinity1/${EXTEN})

Техническа информация

Разлика при INVITE

Вариант 1

<--- SIP read from UDP:194.153.118.34:5060 --->
INVITE sip:83746576830192@194.153.118.51:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 194.153.118.34:5060;branch=z9hG4bK4f73bbca;rport
Max-Forwards: 70
From: "024918888" <sip:024918888@194.153.118.34>;tag=as55d172bf
To: <sip:024918888@194.153.118.51>

Вариант 2

<--- SIP read from UDP:194.153.118.34:5060 --->
INVITE sip:024918888@194.153.118.51:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 194.153.118.34:5060;branch=z9hG4bK137a145a;rport
Max-Forwards: 70
From: "024918888" <sip:024918888@194.153.118.34>;tag=as477eabef
To: <sip:024918888@194.153.118.51:5060>