Skip to content

Информация към клиента

В зависимост от характера на предоставяната услуга, заявките към нея се обработват по един от следните начини:

 • Синхронно – получавате краен статус за изпълнение на заявката
 • Асинхронно - заявката се приема за обработка в опашка

При асинхронната обработка след приемане на заявка, ще получавате периодично информация за състоянието ѝ в пакет, който наричаме Pingback.

Формат и параметри на заявката за изпращане на Pingback

Заявката се изпраща чрез HTTP POST и включва следните хедъри:

Accept: application/json
Content-Type: application/json

Всеки опит за изпращане е със следните параметри:

timeout = 30 sec
retries = 3
delay = 3000 ms

Структура на данните

Всеки Pingback съдържа обща информация и допълнителна информация:

{
  "uuid": "наш идентификатор",
  "id": "ваш идентификатор",
  "service": "идентификатор на услуга",
  "timestamp": "час и дата на генериране на съобщението",
  "payload": [
    "...": "допълнителна информация"
  ]
}

В payload се съдържат специфични за конкретната услуга данни.

Очакван отговор

За да считаме за успешно приет Pingback е необходимо:

 1. Изходният код да бъде 200
 2. Да отговорите с JSON, в който се съдържа идентификатора на заявката:
{
  "uuid": "...",
}

Повторение на опита

При неуспешно приемане на Pingback (timeout, мрежова грешка, липса на uuid в отговор и др.) ще бъде направен нов опит за изпращане след определено изчакване съгласно Схемата на повторение.

Callback URL

Адресът за обратна връзка към клиента се конфигурира отделно за всяка услуга в контролния панел.

Доверени IP адреси

Всички заявки към вас се изпращат от 194.153.118.55.