Skip to content

Схемa на повторение

Долната схема се прилага навсякъде, където е необходимо повторен опит за извършване на операция.

Attempt Delay (minutes)
1 1
2 2
3 3
... ...
N N
... ...
100 100

Максималното време на престой е Σ(n) = 5050 минути (n=1,i=100).